TEK AŞIKLI OTURTMA ÇATI SİSTEMLERİ

Basit oturtma çatıda mertek uzunlukları veya aşıklar arasındaki açıklık yatay izdüşümde 2.50 – 3.00 m den fazla olmamalıdır, açıklığın 3,50 m yi bulması durumunda tüm ahşap kesitlerinin, yüklere göre kontrol ve hesap edilmesi gerekir. Bina derinliği uygun olduğu taktirde sadece 1 mahya aşığı ile 1 damlalık aşığı mertek mesneti olur.

Mertek

Ara Aşık

Damlalık Aşığı

Mahya Aşığı

Bırakma Kirişi

Duvara Oturan Dikme

Eğimli Dikme

Çift Kuşak

Saçak

Göğüslemeler

Taban ve Takoz

Ahşap ya da Betonarme Tavan

Rüzgar Bağlantıları

Bırakma Kirişine Oturan Dikme

Aşık uzunlukları dikmeden dikmeye 3.50-4.00 myi aşmamalıdır. Mahya aşıkları dikmeler üzerine veya uygun açıklıkta enine duvarlar varsa bu duvarlar üzerine oturtulurlar.

Dikmeler tavan kirişi ve mahya aşığı ile zıvana-lambalı geçmelere bağlanır.

Masif döşeme üzerine oturan dikmeler bir taban takozu ya da demir kenetler yardımıyla betonarme döşemeye oturtulurlar ve araya bir kat bitümlü karton girer.

Rüzgar etkilerine karşı, enine, yeterli bir rijitlik sağlamak için 30 derece veya daha dik eğimli çatılarda mahya aşığı ile dikme hizasında aşık, dikme ve mertekler çift kuşak yardımı ile ve yarım geçmelerle birbirine bağlanarak makas meydana getirirler.

İki makas sistemi arasında kalan tavan kirişlerinin ve merteklerin yerlerinin kaydırılması mümkün olduğundan, bacaların çatı üzerinde yükseltilmesinde kolaylık sağlanır ve eğimli baca yapmak zorunda kalınır.

2 AŞIKLI ASMA ÇATI SİSTEMLERİ
Tek aşıklı çatı sistemleri ile bu tip çatılarda damlalık ve gergi birleşimleri aynıdır. Baba başlığının ve yanlamaların kesiştiği noktada, yanlama tek ya da iki dişli olarak babaya bağlanır, böylelikle yanlamadan gelen basınç karşılanır. Başlık kirişleri de zıvanalı olarak babaya bağlıdır ve yanlama basınçlarını karşılarlar. Yanlamanın üst bölümünde gerekli ölçüde boşluk bırakmak veya bağlantı yapmak mümkündür.

Fazla yükler çatı ve köprülerde babalar bir birine cıvata ile bağlı çift ahşap kullanılarak yapılabilir. Böyle durumlarda yanlama ve başlık çift baba içinde açılacak bir yuva ile birleştirilir.

3 AŞIKLI OTURTMA ÇATI SİSTEMLERİ
Üç aşıklı oturtma çatıda, bilindiği gibi üç taşıyıcı mesnet yani dikmeler gerekir. Derinliği fazla olan ve mahya-damlalık arası 5-7 m ye ulaşan binalarda iki aşıklı oturtma çatı yerine üç aşıklı bir oturtma çatı uygulaması yapmak gerekir. Bu sistemde de konstrüksiyon iki mesnetli çatının aynısıdır. Kolay bir çözüm için binada derinlik yönünde taşıyıcı duvarların bulunması lazımdır. Üç aşıklı oturtma çatıda aşıklar dikme ve kuşaklarla birleşir.

Genellikle derinliği fazla olan bir binada ikiden fazla boyuna duvar bulunması her zaman mümkün değildir, bu durumda, döşemelerin dikmelere gelen yükleri taşıyabilmesi için, gerekirse taşıma güçlerinin artırılması gerekir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir