72.png

 

 

Taşyünü Mantolama Teknik Şartnamesi

TAŞYÜNÜ ISI İZOLASYON, MANTOLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

4 CM TAŞ YÜNÜ ISI YALITIMI YAPILMASI VE EK İŞLERİ

 

Amaç: Yapılarda enerji etkinliğini sağlanabilmesi için alınacak önlemlerden en önemlisi, yapı dış cephelerinin ısı geçirme katsayısını istenilen düzeye getirmektir. Bunun için de yapılması gereken yapılara dışarıdan ısı yalıtım sistemi uygulanmasıdır. Isı yalıtım sisteminin amacı, yapıyı mantolama yapılarak, dışarıdaki ısıyı içeri sokmadan içerideki ısıyı korumaktır.

 

Madde 1 Uygulama Öncesi Dikkat Edilmesi Gereken Konular

 

Madde 1.1. Özellikle tadilatlarda; cam, ahşap, alüminyum ve diğer mevcut yapı elemanları uygulama sırasında zarar görmemesi için dikkat edilecek.

 

Madde 1.2. Dış cephe ısı yalıtımı yapılacak yüzeylerin uygulamaya başlamadan önce hazır hale getirilecek.

 

Madde 1.3. Dış cephe ısı yalıtımı yapılacak binalarda bina iç tesisatı sebepli cepheye etki eden su, nem varsa bu nem İşveren tarafından önlenecektir.

 

Madde 1.4. Cephedeki teknik servis müdahalesi gereken yapısal üniteler (Klima dış üniteleri vb.) İşveren tarafından mümkünse sökülecektir. Sökülemeyen bu tür imalatlar için ısı yalıtım levhaları tarafından çevresi sarılarak mantolama yapılacaktır. 

Cephedeki yağmur indirme sistemleri ve ait kelepçeleri Yüklenici tarafından bedelsiz sökülecek ve ısı izolasyonu yapılarak daha sonra imalat üzerine bu aparatlar yeniden monte edilecektir. Bu sayede ısı yalıtım kesintisiz devam etmesi sağlanacaktır.

 

Madde 1.5. Cephede iskele kullanılacaktır.

 

Madde 1.6. Sorunsuz bir uygulama ve rahat çalışma ortamı sağlamak için dış cephe ısı yalıtım sistemine ait elemanlar uygun şekilde depolanacaktır. Çalışma süresince yapıştırıcı, yüzey sıvası ve son kat kaplama malzemelerinin kuru ve serin ortamda, +5°C ile +30°C arasında saklanmasına özen gösterilecektir.  Profil, donatı filesi gibi diğer sistem elemanları deforme olmayacak şekilde muhafaza edilecektir. Özellikle ısı yalıtım levhaları üzeri kapalı olacak, ıslanmayacak şekilde depolanacaktır.

 

Madde 1.7. İmalat yapılan yüzeylerde cepheyi güneş, yağmur ve rüzgardan korumak için iskele ağı kullanılacaktır.

 

 

 

Madde 2 Uygulamada Kullanılacak Malzemeler

 

Madde 2.1. Kullanılacak ısı yalıtım malzemesi 150 kg/m3 yoğunluğa sahip sözleşme markası, 4 cm kalınlığında Taşyünü levhadır.

 

Madde 2.2. Isı Yalıtım Levhası: Tüm cephelerde istenilen kalınlıkta, uygun yoğunluklu, yangın dayanımında B1 (zor alevlenici) sınıfına giren, en fazla 0,040 W/mK ısı iletkenlik katsayısına (λ) sahip TS 7316 EN 13163 standardına göre TSE belgeli taşyünü ısı yalıtım levhası kullanılacaktır. Sadece kapı, pencere iç merkezlerinde çerçeve kalınlıklarına uygun ısı yalıtım levhası kullanılabilir (Pencerelerin gömülmemesi için)

 

Madde 2.3. Yapıştırma Harcı: Isı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında beton, sıva tuğla, gazbeton vb. mineral esaslı yüzeylere, taşyünü ve polistren gibi ısı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında kullanılan, polistren yüzeylere min 0,1 N/mm2 yapışma özelliğine sahip, sözleşme markası Taş Yünü Yapıştırma Harcı kullanılacaktır.

 

Madde 2.4. Donatılı Sıva Harcı: Isı yalıtım levhalarının donatı filesi ile birlikte sıvanmasında, elyaf takviyeli, su buharı geçirgenliği yüksek (sd<0,2 m), polistren yüzeylere min 0,1 N/mm2 yapışma özelliğine sahip, TSE ya da TSEK belgeli çimento esaslı sözleşme markası Isı Yalıtım Sıvası kullanılacaktır.

 

Madde 2.5. Donatı Filesi: Isı yalıtım sıvasında oluşabilecek gerilmeleri karşılamak ve çatlamasını önlemek amacı ile min 160 gr/m2 ağırlığında, 4*4 mm file aralığında, min 1500 N/5cm çekme mukavemetine sahip alkali dayanımlı Cam Elyaf Dokuma Sıva Filesi kullanılacaktır.

 

Madde 2.6. Dübel: Isı yalıtım levhalarını uygulama yüzeyine mekanik olarak tespit etmek için geri dönüşüme uğramamış, polyamit esaslı, min 0,20 kN çekme dayanımına sahip, geniş başlıklı (6 cm), yüzeye göre özel ısı yalıtım dübeli kullanılacaktır.

 

Madde 2.7. Köşe Profilleri: Binanın yapısal köşelerinde ve estetik amaçlı cephe elemanları ile kapı-pencere merkezlerinde kendinden fileli pvc köşe profilleri kullanılacaktır. Çıkma altlarında ve gereken diğer noktalarda yağmur ve benzeri su akıntılarının yapı yüzeyinden uzaklaştırılmasını sağlayacak damlalıklı köşe profilleri kullanılacaktır.

 

Madde 2.8. Son Kat Dekoratif Kaplama: Donatı sıvası katı üzerine, sistem dış etkenlere karşı korumak ve estetik sağlamak amacıyla a) Çimento esaslı, elyaf takviyeli, su itici, üzeri boyanabilen sözleşme markası mineral kaplama kullanılacaktır.

 

 

Madde 2.9. Son Kat Dış Cephe Boyası: Mineral kaplamanın boyanması amacıyla sözleşme markası silikon emülsiyon esaslı, buhar geçirgenliği ve su iticiliği yüksek, silikonlu dış cephe boyası kullanılacaktır.

 

Madde 2.10. Projede kullanılacak malzemelerin şahit numuneleri İşveren temsilcilerine sunulacak ve sözleşmeye uygunluk onayı alınacaktır.

 

Madde 3 Zeminin Hazırlanması:

 

Madde 3.1. Binanın dış cephelerine zeminden başlayarak ayaklı cephe iskelesi kurulacaktır. İskele saplamalar ve kelepçeler kullanılarak bina taşıyıcı sistemine sabitlenecektir.

 

Madde 3.2. Cephede mevcut ısı yalıtım (mantolama) sökülecek ve daha sonra yeni taş yünü ısı yalıtım levhaları yapıştırılacaktır. Cephe sökümünden çıkan malzeme yerinde çuvallara konulacaktır. Bu şekilde malzemenin rüzdarda uçarak çevreye yayılması engellenecektir. Şantiye içi çöp alanı oluşturulacaktır. Bu alanda malzeme çuvallar içinde bekletilecektir. Şantiye çöp alanında bekletilen malzeme düzenli aralıklarla alınarak belediye döküm sahasına taşınacaktır.

 

Madde 3.3. Uygulama yapılacak bina cephelerinin yüzeylerinin temiz ve düzgün olması sağlanacaktır. Yüzeyin durumuna göre zeminin temizlenecek, eğer varsa mevcut yabancı maddeler yüzeyden uzaklaştırılacak, zayıf ve dökülmeye uygun yerler temizlenecek, aderansı azaltıcı, yapışmayı engelleyici toz, kum ve yağ vb. maddelerden arındırılacak, kendini taşıyamayan ve kabarmış yüzeyler temizlenecektir. İskele altlarına 2-3 metre genişliğinde malzeme örtülerek cepheden düşecek sıva, boya vb. atıklarının bahçe - tretuvar zemininin kirlenmesini önlenecektir.

 

Madde 3.4. Gereken yerlerde bina cephelerindeki yağmur iniş boruları (PVC) ve bunları tutan kelepçeleri sökülecek. Isı izolasyon imalatları sonrasında yeniden monte edilecektir.

 

Madde 3.5. Bina dış cephesinde betonarme döşeme, kolon, kiriş veya parapet duvar kısımlarında meydana gelmiş çatlaklar mekanik olarak açılacak, betonarme demirlerinde var olan korozyon hasarları giderilecek, korozyon önleyici uygun malzemeler kullanılacak, üzerleri (sıva ve beton bozuklukları da dahil) ince veya kalın taneli tamir harçları ile tamir ve takviye edilecektir.

 

Madde 3.6. Gerekli durumlarda pencere mermerleri, PVC uzatma ptofili kullanılarak Yüklenici tarafından bedelsiz uzatılacak ve Isı yalıtım katmanı içinde kalması önlenecektir. duvar bağlantılarındaki açıkların, onarımları sıva ile yapılacaktır.

 

Madde 3.7. Binanın dış cephesinde bulunan anten, klima, pencere korkulukları vb. aparatların sökülmesi ve tekrar yerlerine monte edilmesi işi İşveren sorumluluğundadır. İşveren bu imalatları sökmeme kararı verirse ısı izolasyon imalatı bu elemanları mümkün olan en iyi oranda saracak şekilde yapılacaktır.

 

Madde 4 Isı Yalıtım (ısı yalıtımı –Taş Yünü) İmalat Detayı:

 

Madde 4.1 Başlangıç etek profili; belirlenen kottaki uygulama yüzeyine yalıtım levhaları yapıştırılmadan önce uygulama yüzeyininin en alt seviyesine boydan boya alt yapıdaki farklılıklar mesafe ayarlayıcı takozlarla yastıklanarak uygun dübel ve vidalarla ipinde ve terazisinde monte edilir. Başlangıç profili bina çevresi boyunca uygulanır.

 

Zemin kotunun üzerinde başlayacak olan uygulamalarda, öncelikle binanın gönyesi, şakülü etüd edilecek ve yapının konumuna göre uygulamanın aynı kot seviyesinde başlatılmasına özen gösterilecektir. Uygulama yüzeyi düzgün olmalı; sıvasız yüzeylerde, yatayda ve düşeyde duvar kaçıklığı 1 cm' yi geçiyorsa, noktasal uygulama yapılacaktır. Aksi takdirde, yüzeydeki eğrilikler panoların düzlemini bozacaktır. Uygulamaya başlanmadan önce yüzeydeki toz, yağ veya boya artıkları temizlenmelidir.

 

Madde 4.2. Tercih edilen sistemdeki 25 kilogramlık yapıştırma harcı torbası temiz bir kovadaki 6 ile 8 litre arasındaki temiz ve soğuk suya yavaşça boşaltılır. Bu esnada bu karışım düşük devirli bir matkap yardımı ile 5-10 dakika karıştırılır. Harç dinlendirildikten sonra 1-2 dakika düşük devirli matkap ile tekrar karıştırılır. Harcın kullanma süresi 1,5-2 saat arasıdır. Bu zaman diliminden sonra kalan harçlar tekrar hiçbir şekilde kullanılmamalıdır.

 

Madde 4.3. Yalıtım levhalarının arkasına sürülen ısı yalıtım yapıştırıcısı, levhanın her kenarına 5 cm genişliğinde, 2-3 cm kalınlığında bir şerit ve ortasına 2-3 adet yumruk büyüklüğünde noktasal öbek olarak uygulanacaktır. Yapıştırıcının uygulanan miktarı ve yüksekliği zemin yapısına göre ayarlanacaktır. Uygun sarfiyat 3-4 kg/m2' dir. Yapıştırıcının köşelerde birbirini tamamlamasına özen gösterilecektir. Hazırlanan yapıştırıcı hava koşullarına göre 2 ile 4 saat içinde tüketilmelidir. Yapıştırıcı sürülen levha, mastar yardımı ile duvara monte edilecektir. Levhaların yüz yüze gelen kenarlarına yapıştırıcı bulaşmamasına ve aralık kalmamasına özen gösterilecektir.

 

Madde 4.4. Yapıştırma harcı hazır olduktan sonra; tercih edilen sistemdeki istenilen kalınlıktaki ve yoğunluktaki Taş Yünü ısı yalıtım plakaları yüzeye şaşırtmalı olarak sistemin kendi ısı yalıtım yapıştırıcısı ile metrekareye 3-4 kg sarfiyat gelecek şekilde yapıştırılmalıdır. Bu sarfiyat oranı nispeten eğri yüzeylerde bir miktar artabilir.

 

Madde 4.5. Yapıştırma işlemi eğri yüzeyli zeminlerde noktasal yapıştırma metodu ile yapılır. Diğer zeminlerde(çerçeve metodu)  levhanın kenarları 5 cm genişliğinde harçla kaplanır ve levha ortasına 3-5 yerde yumruk büyüklüğünde harç konularak yapılır. Diğer yöntem ise düzgün yüzeylerde uygulanan dişli mala yöntemidir. Dişli mala yönteminde yapıştırma harcı ısı yalıtım plakasının tüm yüzeyine mala yardımı ile sürülür. Her iki yöntemde de ısı yalıtım plakalarının kenarlarına harç taşmamalıdır. Isı yalıtım plakalarının yerleştirilmesi mutlaka aşağıdan yukarıya doğru olmalıdır.

 

Madde 4.6. Isı yalıtım plakaları yerlerine şaşırtmalı olarak hafif hafif kaydırılarak yerleştirilmelidir. Isı yalıtım plakalarının aralarındaki düşey derzler kesinlikle birbirini takip etmemelidir.

 

Madde 4.7. Isı yalıtım levhaları bina yüzeyine yapıştırıldıktan en az 24 saat sonra dübelleme işlemine geçilmelidir. Dübelleme ile amaç ısı yalıtım plakalarının dış etkenlerden kaynaklanan mekanik zorlamalara karşı direncini artırmaktır. Bu amaçla kullanılan dübeller geniş başlı olmalıdır. Kullanılacak dübelin cinsini, uzunluğu ısı yalıtım sisteminin uygulandığı yüzey belirlemektedir. Dübeller, 10,5 cm  cephe dübelidir.

 

Madde 4.8. Isı yalıtım yapılan yüzeye göre uygun dübel seçilecektir. Dübelleme işlemine, yapıştırma işleminden en erken 24 saat sonra başlanacaktı. Isı yalıtım yapıştırıcısının tam mukavemetinin sağlanması için uygulamadan sonraki 6-24 saat içinde dübelleme yapılması gerekmektedir.

 

Madde 4.9. Dübel başlıkları, sıva içinde şişkinlik yapmayacak şekilde ısı yalıtım levhasına gömülecektir. Dübel kapsülleri için açılan delik, duvar yüzeyinden itibaren 45-50 mm olmalı ve dübelin bu delik içinde en az 35 mm tutunması sağlanmalıdır. Dübellerin, yapının

kenar ve köşelerinden 10-15 cm içersinde olacak şekilde monte edilmesine dikkat edilecektir.

 

Madde 4.10. Binalarda dübel sayısı bir metrekareye 6 adet gelecek şekilde ayarlanmalıdır. Bu dübeller  3 adet ısı yalıtım plakasının birleştiği ek yerlerine ve her bir ısı yalıtım plakasının ortasına 1 adet olarak yerleştirilmelidir. Dübeller mümkün olduğu kadar nizami bir şekilde yerleştirilecektir.

 

Madde 4.11. Dübelleme işlemi bittikten sonra köşeler, pencere kenarlarında kendinden fileli PVC köşe profili yerleştirilecektir. Bu profillerin kullanım amacı daha fazla mekanik etkenlerle karşı karşıya kalan köşe ve kenarların direncini artırmak ve terazisinde yüzeyler elde etmektir.

 

Madde 4.12. Fileli plastik köşe profilleri yerleştirildikten sonra, ısı yalıtım levhalarının üstüne 1 kat sözleşme markası sisteme ait çimento esaslı sıva, yapıştırma alt harcında olduğu gibi karıştırılarak yaklaşık 3 kg/m2 sarfiyat ile taşyünü levha üzerine çelik mala yardımı ile çekilecektir. Bu sıva daha kurumadan en az 160 gr/m2 ağırılığındaki alkali direnci yüksek sistem donatı filesi yatayda ve düşeyde 10' ar cm' lik bindirme payları verilerek birinci kat sistem sıvasının üzerine yerleştirilecektir. Sistem filesi yerleştirilirken  birinci kat sıvaya gömülerek yapılır. Donatı filesi üzerine ikinci kat sistem sıvası yaklaşık 2 kg/m2 sarfiyat ile yüzeye çekilecektir.

 

Madde 4.13. Yeterli kuruma süresinin ardından cephe tercihe göre ince veya orta tane dokulu Sistem Mineral Kaplama ile kaplanacaktır.

 

Madde 4.14. Oluşturulan mineral kaplama için yeterli kuruma süresi beklendikten sonra boyama işlemine geçilir.

 

Madde 4.15. Dekoratif ve sistemi koruma amaçlı sürülen mineral sıvadan sonra üzerine istenilen renkte sözleşme markası sisteme ait silikonlu dış cephe boyası ile boyanacaktır.

 

Madde 4.16. Pencere çevresinde akrilik kaplı EPS söve kullanılacaktır. EPS malzeme 3 kat akrilik kaplandıktan sonra silme yapılarak yüzeyi pürüzsüz hale getirilecektir. Malzeme üstüne istenilen kartela renginde 3 Kat sözleşme markası Boya uygulaması yapılarak söve cepheye yapıştırılacaktır.