Tag Archives: kmk davet örneği

KMK DAVET MEKTUBU ÖRNEĞİ Ek Uygulamalar KAT MALİKLERİ KURULUNA DAVET MEKTUBU ÖRNEĞİ   ..……………………………………….. Apartmanı Kat Maliklerine Kat malikleri kurulu, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere …. /…. / …… günü saat ……………’da apartman sığınağında olağan (veya olağanüstü) olarak toplanacaktır. Bu toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı nisap (çoğunluk) aranmaksızın …../…../……. günü saat […]