KMK DAVET MEKTUBU ÖRNEĞİ

Ek Uygulamalar
KAT MALİKLERİ KURULUNA DAVET MEKTUBU ÖRNEĞİ

 

..……………………………………….. Apartmanı Kat Maliklerine

Kat malikleri kurulu, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere …. /…. / …… günü saat ……………’da apartman sığınağında olağan (veya olağanüstü) olarak toplanacaktır.

Bu toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı nisap (çoğunluk) aranmaksızın …../…../……. günü saat ……..’da aynı yerde yapılacaktır.

Bütün kat maliklerinin toplantıya katılmaları veya kendilerini temsil ettirmeleri önemle rica olunur ……./……/……..

Gündem:

1)Açılış,yoklama ve toplantı Divan başkanı’nın ve üyelerin seçimi.

2)Başkanlık panına imza yetkisi verilmesi

3)Gündemin okunması ve ilaveler

4)Yönetici faaliyet raporu ve denetçi raporunun okunması;hesapların görüşülmesi ve

yöneticinin ibra

5)Yeni yönetici ve denetçi seçimi.

6)Dilekler.

7)Kapanış.

…..Apartmanı Yöneticisi

(Ad,Soyad,İmza)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir