72.png

 

 

KMK Çağrı Kağıdı Örneği

KAT MALİKLERİ KURULUNA ÇAĞRI KAĞIDI ÖRNEĞİ

 

 

..……………………………………….. Apartmanı Kat Maliklerine 

 

 

Kat malikleri kurulu, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere …. /…. / ...... günü saat …………...'da apartman sığınağında olağan (veya olağanüstü) olarak toplanacaktır.

 

Bu toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı nisap (çoğunluk) aranmaksızın …../…../……. günü saat ……..'da aynı yerde yapılacaktır.

 

Bütün kat maliklerinin toplantıya katılmaları veya kendilerini temsil ettirmeleri önemle rica olunur ……./….../…….. 

 

Gündem:

1)Açılış,yoklama ve toplantı Divan başkanı'nın ve üyelerin seçimi.

2)Başkanlık panına imza yetkisi verilmesi

3)Gündemin okunması ve ilaveler

4)Yönetici faaliyet raporu ve denetçi raporunun okunması;hesapların görüşülmesi ve

yöneticinin ibrası.

5)Yeni yönetici ve denetçi seçimi.

6)Dilekler.

7)Kapanış.