Isı Yalıtımı, Mantolama Yasal Zorunluluktur

Isı Yalıtımı, Mantolama Yasal Zorunluluktur

Isı Yalıtımı, Mantolama Yasal Zorunluluktur

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanuna uygun şekilde yapılarda enerji verimliliği performansı yönetmeliğine göre  1 Ocak 2011’tarihi itibari ile 50 m² üzeri inşaat alanına sahip tüm yapılarda Enerji Kimlik Belgesi çıkarılması zorunlu hale getirilmiştir. Müteakip kere ertelenen uygulama 2020 yılında uygulamaya konulmuştur. Enerji Kimlik Belgesinin olmadan satış, kiralama ve iskan işlemleri yapılanmaz. Yasa, yeni pek çok yaptırımı getirerek, ısı yalıtımını zorunlu hale getirmiştir.

MANTOLAMA KANUNU

Isı yalıtımı, mantolama yasal zorunluluk mudur? Binalarda Enerji Performansı yönetmeliğine uygun olarak,

Enerji Kimlik Belgesi, İçerik olarak yapının enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım yetenek, özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgilerini içeren belgedir. Belge ait olduğu yapının Enerji Performansını göstermektedir. Enerji Kimlik Belgesine göre yapılar A ve G harfleri aralığında bir Enerji Sınıfı değeri alır. A ile ifade edilen, verimli bina, G ifadesi verimsiz bina anlamına gelmektedir. Standartlara uygun olan yapı ise en düşük  C enerji sınıfını alacaktır.

Yasa gereği yeni yapılacak binalarda 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren Enerji Kimlik Belgesi alınması mecburidir.

1 Ocak 2011 tarihiyle birlikte ülkemizde yeni yapılan binalarda iskan alınabilmesi için Enerji Kimlik Belgesi’ni çıkartmak mecburidir. Yeni yapılan binalara Enerji kimlik Belgesi düzenlenebilmesi için, “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” göre gereken yapı ve yalıtım standartlarını karşılayabilecek şekilde inşa edilmiş olmalıdır. Standartlara uygun olması için yapının enerji sınıfının azami C olması gerekmektedir. Aksi durumda Enerji Kimlik Belgesi düzenlenemeyeceği için yapıya iskan alınamayacaktır.

 

MADDE 5 – (1) (Değişik:RG-1/4/2010-27539) Yeni bina tasarımında, mevcut binaların proje değişikliği gerektiren önemli tadilat projelerinde, mekanik ve elektrik tesisat değişikliklerinde binanın özelliklerine göre bu Yönetmelikte öngörülen esaslar göz önüne alınır.

 

(2) Binanın mimari, mekanik ve elektrik projeleri, diğer yasal düzenlemeler yanında, enerji ekonomisi bakımından bu Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun değil ise, ilgili idare tarafından yapı ruhsatı verilmez.

 

(3) Bu Yönetmelik esaslarına uygun projesine göre uygulama yapılmadığının tespiti halinde, tespit edilen eksiklikler giderilinceye kadar binaya, ilgili idare tarafından yapı kullanım izin belgesi verilmez.

 

Isı yalıtım projesi zorunluluğu,

 

“Binalarda Enerji Performansı” yönetmeliği ile yapılarda Isı Yalıtım Projesi zorunluluğu getirilmiştir. Yeni yapılan binalarda iskan alınabilmesi için, mevzuata uygun olarak hazırlanmış Isı Yalıtım Projesi olması zorunludur. Aksi halde yeni yapılan binanın yapı ruhsatı alınamayacaktır.

 

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca TS 825 standardında belirtilen hesap metoduna göre, yetkili makine mühendisi tarafından hazırlanan “ısı yalıtımı projesi” imara ilişkin mevzuat gereğince yapı ruhsatı verilmesi safhasında tesisat projesi ile birlikte ilgili idarelerce istenir.

 

Mevcut binalar 01 Ocak 2020 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorunda.

 

Yasa gereği Ülkemizde yeni yapılan binalarda Enerji Kimlik Belgesi çıkartmak 1 Ocak 2011 tarihi itibari ile zorunlu hale getirilmiştir. Daha sonra süre uzatımı verilmiştir. Mevcut binalara Enerji Kimlik Belgelerinin tamamlamaları için önce 2017 yılına kadar süre tanınmıştır. Daha sonra bu süre 2020 yılına uzatılmıştır. Mevcut binalar yasa öncesinde yapıldıkları için enerji sınıfı sınırlaması bulunmamaktadır. Bu durumda binanızın enerji sınıfı C sınıfının altında çıkabilir. “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine” göre 2020 yılından sonra yapınızın enerji sınıfının C sınıfının altında olması durumunda bina sahiplerini kiralama, satış, iskan yapamayacaklardır. Yapı sahiplerini pek çok yaptırım beklemektedir. 2020 yılından sonra yapılarda alım – satım ve kiralamalarında “Enerji Kimlik Belgesinin” ibraz edilmesi zorunlu olacaktır. Farklı bir yaptırım olarak, yapılar enerji sınıflarına göre bir vergilendirmeye tabi tutulacaktır. Yapılar enerji verimliliklerine göre vergilendirilebilecek, en çok vergiyi G sınıfı en az vergiyi A sınıfı ödeyeceklerdir. Böylece mülk satın alan veya kiralayan aldığı yapının Enerji Sınıfının ne olduğunu bilecek ve tercihini buna göre yapabilecektir. Bu menfi veya iyi durumlar binalara olan talebi ve yapı fiyatlarına yansıyacaktır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir